Fotografia Dialog
FRAGMENTY DOKUMENTÓW OŚCIÓŁA KATOLICKIEGO O ANTYSEMITYZMIE

"Kościół, który potępia wszelkie prześladowania, przeciw jakimkolwiek ludziom zwrócone, pomnąc na wspólne z Żydami dziedzictwo, opłakuje - nie z pobudek politycznych, ale pod wpływem religijnej miłości ewangelicznej - akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, które kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciw Żydom. (...) Kościół odrzuca jako obcą duchowi Chrystusowemu wszelką dyskryminację czy prześladowanie stosowane ze względu na rasę czy kolor skóry, na pochodzenie społeczne czy religijne" (Sobór Watykański  II: Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate).

"Więzy duchowe i historyczne odniesienia, które łączą Kościół z judaizmem, każą potępić, jako przeciwne samemu duchowi chrześcijaństwa, antysemityzm i dyskryminację w jakiejkolwiek formie: sama zresztą godność osoby ludzkiej wystarcza by je potępić (Komisja Stolicy Apostolskiej do Spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem: Wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzenia w życie deklaracji soborowej "Nostra aetate)

"Naglący charakter i znaczenie naucznia, które musi być przekazywane na temat judaizmu naszym wiernym, jak równeż fakt, że musi być ono precyzyjne, obiektywne i kokładne, wiąże się z niebezpieczeństwem antysemityzmu, który zawsze gotów jest pojawiać się w różnych formach na nowo. Chodzi nie tylko o wykorzenienie z umysłów naszych wiernych resztek antysemityzmu, które jeszcze tu i ówdzie można napotkać, lecz zwłaszcza o pogłębienie, poprzez ten wysiłek wychowawczy, dokładnej znajomości szczególniej więzi, która nas jako Kościół wiąże z Żydami i Judaizmem, oraz o uczenie szacunku i miłości do nich. (Komisja Stolicy Apostolskiej do Sprwa Stosunków Religijnych z Judaizmem: Żydzki i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego).

  "Pośród  systematycznie występujących przejawow uprzedzeń rasowych należy w tym miejscu wymienić antysemityzm. Stanowił on, wraz z potwornościami Holocaustu, nabardziej tragiczną postać rasistowskiej ideologii naszego wieku i, niestey, dotąd jeszcze całkowiecie nie zanikł. Tak, jakby zbrodnie przeszłości niczego nie nauczyły niektórych ludzi, istnieją organizacje, które poprzez swe odgałęzienia w wielu krajch podrzymują przy pomocy sieci wydawnictw antysemicki mit rasistowski. Radykalizm tych grup ukazują mnożące się w ostatnich latach akty terroryzmu kierowane przeciw Żydom i symbolom judaizmu. Antysyjonizm - który jest zjawiskiem innego rodzaju, polega bowiem na kontestowniau państwa Izrael i jego polityki - często służy za parawan dla antysemityzmu, karmi się nim i do niego zmierza" (Papieska Komisja "Iustitia it Pax": Kościół wobec rasizmu).
"Antysemityzm to grzech przeciwko Bogu i ludzkości. NIe można być chrześcijaninem będąc antysemitą" (Międzynarodowy Katolicko-Żydowski Komitet Łączności: Deklaracja Konferencji Praskiej).

"Antysemityzm, który, niestety, wciąż stanowi problem w różnych miejscah świata, był wielokrotnie potępiany przez tradycję katolicką jako postawa nie dająca się pogodzić z nauką Chrystusa i poczuciem szacunku należnego godności mężczyzn i kobiet, stworzonych na obraz i podobieństwo Boga. Raz jeszcze chciałbym wyrazić stanowisko Kościoła katolickiego, który odrzuca wszelkie formy ucisku i prześladowania, i wszelką dyskryminację ludzi..." (Jan Paweł II: Przemówinie do przedstawicieli  Amerykańskiego Komitetu Żydów).

"Nie ma żadnego teologincznie umotywowanego uzasadnienia usprawiedliwiającego akty dyskryminacji czy prześladownnia Żydów. W rzyczy samej takie czyny muszą być uważane za grzeszne" (Jan Paweł II: Przemówienie do przedstawicieli wspólnoty żydowskiej podczas pielgrzymki apostolskiej do Australii).

"Właśnie będąc głęboko wierni powołaniu, do którego Bóg pokoju i sprawiedliwaści nas wzywa, a wraz z nami wszystkie ludy Europy, ponownie powtarzam razem z wami zdecydowane potępienie wszelkiego antysemityzmu i wszelkiego rasizmu, który sprzeczny jest z zasadami chrześcijaństwa i dla którego nie istnieje żadne usprawiedliwienie w kulturach, na które pragnie się on powoływać. Z tych samych racji musimy wyplenić wszelkie religijne uprzedzenia, na jakie wskazała nam historia jako inspirwane przez antyżydowskie stereotypy lub sprzeczne z godnością każdej osoby" (Jan Paweł II: Przemówienie do przedstawicieli społeczności żydowskiej podczas pielgrzymki apostolskiej do Francji).

"Anysemityzm, jak również wszelkie inne formy rasizmu, są >>grzeschem Przeciwko Bogu i ludzlości<< i jako takie muszą być odrzucone i potępione" (Jan Paweł II: Przemówienie do przedstawicieli Brytyjskiego Rady Chrześcijan i Żydów).

"Mimo tak licznych heroiczny przykłaów pomocy ze strony chrześcijan Polaków byli i tacy, którzy pozostali obojętni na tę niepojętą tragedię. Szczególnie bolejemy nad tym spośród katolików, którzy w jakikolwiek sposób  przyczynili się do śmierci Żydów. Pozostaną oni na zawsze wyrzytem sumienia także w wymiarze społecznym. Choćby tylko jeden chrześcijanin mógł pomóc, a nie podał pomocnej ręki Żydowi w czsie zagrożenia lub przyczynił się do jego śmierci, każe to nam prosić nasze Siostry i naszych Braci Żydow o przebaczenie, (...) Wyrażamy także szczere ubolewanie z powodu wszystkich wypadków antysemityzmu, które kiedykolwiek lub przez kogokolwiek na polskiej ziemi zostały dokonane. Czynimy to w głębokim przeświadczeniu, że wszelkie przjawy antysemityzmu są niezgodne z duchem Ewangelii..." (Knoferencja Plenarna Eposkopatu Polski: List pasterski z okazji 25 rocznicy ogłoszenia soborowej Deklaracji "Nostra aetate").

"Najważniejszym sposobem przezwyciężania istniejących jeszcze dzisiaj trudności jest postawa dialogu prowadząca do eliminowaniea nieufości, uprzedzeń i stereotypów oraz do wzajemnego coraz lepszego poznania się i zrozumienia, opartego na szacunku dla odrębnych tradycji religijnych, a także otwierająca drogę do współpracy w wielu dziedzinach ..."


List pasterski Episkopatu Polski